Suchen in Adressbuch:
Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Groupageline.com Hierna te noemen: Groupageline

Artikel 1: algemeen.
Groupageline houdt zich bezig met het exploiteren van een transportdatabank waarbij
een vrachtuitwisselingssysteem tussen twee partijen mogelijk gemaakt wordt en daartoe
haar site beschikbaar stelt aan u als (rechts-)persoon en wel op grond van een tussen u
en Groupageline te sluiten overeenkomst (abonnement). Groupageline is uitsluitend
verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van haar site, niet voor al hetgeen u en
of derden op die site vermelden. Ook bemiddelen wij in transportopdrachten,
en zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade welke veroorzaakt is door vervoerder
of eventuele daaruit vloeiende vervolgschades.

Artikel 2: toepasselijkheid.
Deze voorwaarden (hierna aan te duiden met:AV zijn van toepassing op alle met u te
sluiten overeenkomsten en op alle door u van Groupageline af te nemen Diensten.
Door een abonnement bij Groupageline heeft u – via onze site – kennis genomen van
onze AV en zijn deze derhalve aan u "ter hand gesteld". Voor zover enige bepaling uit
deze AV nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht; tussen
partijen zal vervolgens overleg plaatsvinden omtrent een nieuwe bepaling ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en).

Artikel 3: de door Groupageline te verlenen Diensten.
3.1 Het is u niet toegestaan om van de Diensten van Groupageline zodanig gebruik te
maken dat rechten van derden worden geschonden. U zult de rechten van derden
eerbiedigen, ongeacht waarop deze rechten zijn gebaseerd.
Met name zult u zich onthouden van enige activiteit die het gebruik door derden v
an de Diensten van Groupageline kunnen hinderen. 3.2 Het is u uitsluitend toegestaan
om zelf gebruik te maken van de Diensten van Groupageline. Met name is het u niet
toegestaan deze Diensten aan derden ter beschikking te stellen, hetzij tegen betaling,
hetzij om niet. U zult geen oneigenlijk gebruik maken van de Diensten van Groupageline.
3.3 Bij overtreding van het gestelde in de leden 2 en 3 verbeurt u een direct opeisbare
boete van € 2.000,00 per overtreding, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.
Daarnaast is Groupageline gerechtigd vergoeding van u te vorderen terzake door
u veroorzaakte schade. 3.4 Voor zover Groupageline u een zogenaamd "password" toekent
dient u er voor zorg te dragen dat geen misbruik van dit password plaatsvindt, bijvoorbeeld
door middel van gebruik door derden. U zult het password uitdrukkelijk niet aan derden
mededelen en/of beschikbaar stellen. 3.5 Het u bekend is dat de door u beschikbaar gestelde
gegevens aan groupageline.com, deze gegevens op de door groupageline.com
beschikbaargestelde site in de openbaarheid te zien zullen zijn.

Artikel 4: rechten Groupageline.

U dient alle rechten van Groupageline te respecteren, waaronder alle (intellectuele)
eigendomsrechten en overige rechten, betrekking hebbende op, maar niet beperkt tot,
de site van Groupageline, haar databanksystemen, haar programmatuur en
of handleidingen, etcetera.

 
LOGIN
Name

Passwort

Passwort vergessen?

Klicken hier 
Anmelden
Testen Sie unverbindlich ein Abonnement.

Klicken hier 
please wait..